Algemene Voorwaarden

Algemene
Voorwaarden van [Lumerick®], gevestigd te [Velp]

Versie
geldig vanaf [01-10-2011]

 

1.
Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
van [Lumerick®]. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en
opgenomen op de internetsite van [Lumerick®]. Op verzoek zenden wij
u een schriftelijk exemplaar.

1.2
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de
leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. [Lumerick®] behoud
zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het
verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of
specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door [Lumerick®]
erkend.

1.4
[Lumerick®] garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de
overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2.
Levering

2.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2
In het kader van de regels van de koop op afstand zal [Lumerick®]
bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet
mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer
leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling
kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt
de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en
heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en
ingebrekestelling te annuleren.

2.3
Aan de leveringsplicht van [Lumerick®] zal, behoudens tegenbewijs,
zijn voldaan zodra de door [Lumerick®] geleverde zaken een keer aan
de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport
van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot
volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de
genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3.
Prijzen

3.1
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd,
tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de
fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard.

3.3
Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 19% BTW.

 

4.
Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet
verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een
deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen
zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het
moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na
afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan [Lumerick®]
heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden,
alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van
7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij
[Lumerick®]. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken
tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs
van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in
de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de
afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn
geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met
inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt
[Lumerick®] er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van
de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende
verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van
de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de
afnemer.

4.2
Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft
slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval
betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de
door [Lumerick®] aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst
genoemde diensten, waarbij [Lumerick®] slechts als tussenpersoon
c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde
netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3
Het herroepingsrecht geldt niet voor:

·
diensten
waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen
voor de termijn van zeven werkdagen

·
goederen
of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

·
goederen
die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,
bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter
hebben

·
voor
goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen
bederven of verouderen

·
audio-
en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken

·
de
levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van
weddenschappen en loterijen

 

 

 

5.
Gegevensbeheer

5.1
Indien u een bestelling plaatst bij [Lumerick®], dan worden uw
gegevens opgenomen in het klantenbestand van [Lumerick®].
[Lumerick®] houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw
gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2
[Lumerick®] respecteert de privacy van de gebruikers van de
internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van
uw persoonlijke gegevens.

5.3
[Lumerick®] maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.
Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te
verwijderen.

 

6.
Garantie

6.1
[Lumerick®] garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen
aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals
deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn
bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u
geleverde product.

6.2
De garantietermijn van [Lumerick®] komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. [Lumerick®] is echter nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor
elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele
adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk
te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd,
ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te
gaan tot terugzending aan [Lumerick®]) deze gebreken onmiddelijk
schriftelijk te melden aan [Lumerick®]. Eventuele gebreken of
verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2
maanden na levering aan [Lumerick®] schriftelijk te worden gemeld.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in
nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of
doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot
reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4
Indien klachten van de afnemer door [Lumerick®] gegrond worden
bevonden, zal [Lumerick®] naar haar keuze of de geleverde zaken
kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over
de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de
aansprakelijkheid van [Lumerick®] en mitsdien het bedrag der
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag
der betreffende zaken, danwel (naar keuze van [Lumerick®]) tot het
maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van [Lumerick®] gedekte bedrag. Iedere
aansprakelijkheid van [Lumerick®] enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in
welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade
of schade wegens gederfde winst.

6.5
[Lumerick®] is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet
of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van
niet-leidinggevend personeel.

6.6
Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens
[Lumerick®] in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf
heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale
omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
behandeld of in strijd met de aanwijzingen van [Lumerick®] en/of
gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten
aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7.
Aanbiedingen

7.1
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is
vermeld.

7.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt
[Lumerick®] zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van
3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan
af te wijken.

7.3
Mondelinge toezeggingen verbinden [Lumerick®] slechts nadat deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4
Aanbiedingen van [Lumerick®] gelden niet automatisch ook voor
nabestellingen.

7.5
[Lumerick®] kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de
afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevatte.

7.6
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van
kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8.
Overeenkomst

8.1
Een overeenkomst tussen [Lumerick®] en een klant komt tot stand
nadat een bestelling opdracht door [Lumerick®] op haalbaarheid is
beoordeeld.

8.2
[Lumerick®] behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te
accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder
rembours of na vooruitbetaling.

 

9.
Afbeeldingen en specificaties

9.1
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende
gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op
de internetsite van [Lumerick®] gelden slechts bij benadering, zijn
indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.

 

 

 

 

 

10.
Overmacht

10.1
[Lumerick®] is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar
verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van
overmacht.

10.2
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te
komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers,
storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen
in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,
overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van
leveranciers en/of fabrikanten van [Lumerick®] alsmede van
hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3
[Lumerick®] behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor
haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen
dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat
uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is [Lumerick®] gehouden
enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4
Indien [Lumerick®] bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde
c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11.
Aansprakelijkheid

11.1
[Lumerick®] is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan
voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de
producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking
en/of raadpleeg onze website.

 

12.
Eigendomsvoorbehoud

12.1
Eigendom van alle door [Lumerick®] aan de afnemer verkochte en
geleverde zaken blijft bij [Lumerick®] zolang de afnemer de
vorderingen van [Lumerick®] uit hoofde van de overeenkomst of
eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan,
zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit
deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
zolang de afnemer de vorderingen van [Lumerick®] wegens tekort
schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft
voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten
en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2
De door [Lumerick®] geleverde zaken welke onder het
eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt.

12.3
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk
toestemming aan [Lumerick®] of een door [Lumerick®] aan te stellen
derde om, in alle gevallen waarin [Lumerick®] haar eigendomsrechten
wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen
zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de
afnemer verplicht [Lumerick®] zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-
en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan [Lumerick®]

13.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen
[Lumerick®] en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden
opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement [den
bosch] kennis, tenzij [Lumerick®] er de voorkeur aan geeft het
verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot
de competentie van de kantonrechter.

aanbevolen producten

EM1190
€ 840.95
MK-DENT ECO LS LINE LE11L
€ 477.95
MK-DENT PRIME LINE HP21KL
€ 840.95
MK-DENT PROPHY LINE SC21E
€ 235.95
MK-DENT SC21KEY
€ 22.99